Trang chủ

 

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2014-2015


1.Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo....

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch giáo dục, chương trình môn học; căn cứ điều kiện thực tế các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan;

6. Nâng cao chất lượng thực hiện và hiệu quả công tác quản lý trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp dạy và học, tổ chức dạy thêm học thêm, kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng giáo dục.

7. Tích cực xây dựng và nâng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; chú trọng quản lý hoạt động và sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn; tích cực sử dung, tự làm, bảo quản, mua sắm đồ dùng và trang thiết bị dạy học.

8. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.


----------------------------------------------------------KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Thày Vĩ

VĂN

 

1

3

1

100.00%

Cô Linh

ANH

 

1

4

 

100.00%

Cô Ngô Hiền

TỔNG

0

2

8

2

80.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

2

1

60.00%

Cô Hằng(T)

VĂN

 

 

2

1

60.00%

Cô Tuyết

ANH

 

 

5

 

100.00%

Cô Hằng (Anh)

TỔNG

0

0

9

2

73.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Cô Tuyên

 

 

3

1

80.00%

Cô Kha

HÓA

 

 

2

1

60.00%

Cô Hà

SINH

 

1

1

2

80.00%

Cô Văn

TIN HỌC

 

 

 

1

33.33%

Cô Ngọc

VĂN

 

 

2

2

80.00%

Cô Chi

LỊCH SỬ

 

 

2

 

66.67%

Cô Hòa

ĐỊA LÍ

 

 

1

 

33.33%

Cô Gấm

ANH

 

 

3

1

80.00%

Cô Xuyến

TỔNG

0

1

15

9

64.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN TRƯỜNG

 

  

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

 

 

0

3

32

13

69.57%